Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller press@jernhusen.se.

 
2022-11-10

Jernhusen emitterar gröna obligationer med nytt grönt ramverk

Jernhusen strävar mot målet 100 procent grön finansiering. Nu emitterar bolaget ytterligare grön obligationsvolym om totalt 1 350 miljoner kronor. Emissionen är den första inom ramen för Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i slutet av oktober i år.
2022-10-28

Jernhusen lanserar nytt grönt ramverk

Den 28 oktober lanserar Jernhusen ett nytt finansieringsramverk. Ramverket sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.
2022-10-28

Jernhusen stärker sin finansiella position

Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Jernhusens låga belåningsgrad, höga räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.
2022-09-09

Malmö Centralstation är Årets Station 2022

Malmö Centralstation prisas som Årets Station 2022. Konsumentorganisationen Resenärerna (tidigare ResenärsForum) har inventerat samtliga tågstationer och resecentrum i Sverige. I samband med att utvärderingen färdigställs instiftas utmärkelsen. Mottagare är fastighetsägaren Jernhusen, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket. 
2022-09-06

Jernhusen och Göteborgs stad tecknar LOI

Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång och markanvisningsavtalet förlängs. Mittuppgången är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och Centralstationens nya entré från norr. Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter AS har tilldelats uppgiften att gestalta den nya byggnaden.
2022-07-12

Halvårsrapport januari - juli 2022: Jernhusen står starkt i en orolig omvärld

Jernhusens halvårsrapport visar på stabil utveckling och ökad tillväxt. Bolagets finansiella ställning ger förutsättningar att fortsätta resan att utveckla stationsnära fastigheter, depåer och kombiterminaler, för att långsiktigt bidra till ett minskat klimatavtryck. Perioden visar på en uppgång av resande och ökade flöden på stationerna. När det kollektiva resandet på järnväg ökar, skapas en stark efterfrågan på stationsnära lokaler i centrala lägen. Samtidigt bildas även ett positivt tryck på utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Sammantaget stärker detta Jernhusens affär och position som Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. 
2022-04-27

Per Forsling utses som chef Strategisk utveckling på Jernhusen

Per Forsling tillträder en ny roll på Jernhusen som chef strategisk utveckling. I sin roll kommer Per leda arbetet med bolagets strategiska utveckling inom smarta fastigheter, ta fram strategier för Jernhusens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter för bolaget. Per kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp.
2022-04-26

På årsstämman i Jernhusen beslöts att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 390 MSEK.

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2022. I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (omval), Agneta Kores (omval), Martin Lindgren (omval) och Katarina Wåhlin Alm (omval).  Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter. 
2022-04-26

Delårsrapport januari – mars 2022: Positiv start på året

Första kvartalet 2022 kännetecknas av ökade fastighetsintäkter, ett ökat förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar. En anledning är Covid 19-restriktionernas slopande, vilket medfört att resenärsflödena tagit ett rejält kliv uppåt vilket gagnat verksamheterna på Jernhusens stationer och även medfört en positiv utveckling sett till uthyrningen av lokaler. Jernhusen har också fortsatt öka den hållbara finansieringen genom emissioner av gröna obligationer. 

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10