Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller press@jernhusen.se.

 
2023-01-26

Bokslutskommuniké 2022: stabilt finansiellt år för Jernhusen

År 2022 kan sammanfattas som ett händelserikt och omtumlande år på många plan. Ett osäkert geopolitiskt läge, krig i Ukraina, inflation och högre räntor har påverkat såväl världsekonomin som svensk fastighetsmarknad. Genom Jernhusens robusta förvaltningsaffär står bolaget starkt och intresset är stort för att investera i Jernhusens hållbarhetsfokuserade obligationer. Det märktes inte minst när ett nytt ramverk för grön finansiering lanserades och vår första taxonomiförenliga obligationsemission genomfördes.
2023-01-25

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden får Centralstationen en ny entré från norr. Det är den största av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen. Arkitekturförslaget vilar på en klassisk gestaltning av Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter. Förvärvet och utvecklingen markerar ett viktigt steg för framväxten av en stationsnära stadsdel där mer stad skapas med närhet till kollektivtrafikens flöden. Byggstart planeras till mitten av 2024.
2022-11-10

Jernhusen emitterar gröna obligationer med nytt grönt ramverk

Jernhusen strävar mot målet 100 procent grön finansiering. Nu emitterar bolaget ytterligare grön obligationsvolym om totalt 1 350 miljoner kronor. Emissionen är den första inom ramen för Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i slutet av oktober i år.
2022-10-28

Jernhusen lanserar nytt grönt ramverk

Den 28 oktober lanserar Jernhusen ett nytt finansieringsramverk. Ramverket sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.
2022-10-28

Jernhusen stärker sin finansiella position

Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Jernhusens låga belåningsgrad, höga räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.
2022-09-09

Malmö Centralstation är Årets Station 2022

Malmö Centralstation prisas som Årets Station 2022. Konsumentorganisationen Resenärerna (tidigare ResenärsForum) har inventerat samtliga tågstationer och resecentrum i Sverige. I samband med att utvärderingen färdigställs instiftas utmärkelsen. Mottagare är fastighetsägaren Jernhusen, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket. 
2022-09-06

Jernhusen och Göteborgs stad tecknar LOI

Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång och markanvisningsavtalet förlängs. Mittuppgången är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och Centralstationens nya entré från norr. Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter AS har tilldelats uppgiften att gestalta den nya byggnaden.
2022-07-12

Halvårsrapport januari - juli 2022: Jernhusen står starkt i en orolig omvärld

Jernhusens halvårsrapport visar på stabil utveckling och ökad tillväxt. Bolagets finansiella ställning ger förutsättningar att fortsätta resan att utveckla stationsnära fastigheter, depåer och kombiterminaler, för att långsiktigt bidra till ett minskat klimatavtryck. Perioden visar på en uppgång av resande och ökade flöden på stationerna. När det kollektiva resandet på järnväg ökar, skapas en stark efterfrågan på stationsnära lokaler i centrala lägen. Samtidigt bildas även ett positivt tryck på utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Sammantaget stärker detta Jernhusens affär och position som Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. 
2022-04-27

Per Forsling utses som chef Strategisk utveckling på Jernhusen

Per Forsling tillträder en ny roll på Jernhusen som chef strategisk utveckling. I sin roll kommer Per leda arbetet med bolagets strategiska utveckling inom smarta fastigheter, ta fram strategier för Jernhusens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter för bolaget. Per kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10