Jernhusen

Press

Här hittar du våra pressmeddelanden. Har du frågor finns vi på 08-410 626 10 under kontorstid, eller press@jernhusen.se.

 
2022-09-09

Malmö Centralstation är Årets Station 2022

Malmö Centralstation prisas som Årets Station 2022. Konsumentorganisationen Resenärerna (tidigare ResenärsForum) har inventerat samtliga tågstationer och resecentrum i Sverige. I samband med att utvärderingen färdigställs instiftas utmärkelsen. Mottagare är fastighetsägaren Jernhusen, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket. 
2022-09-06

Jernhusen och Göteborgs stad tecknar LOI

Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för byggrätten av Västlänkens Mittuppgång och markanvisningsavtalet förlängs. Mittuppgången är en av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen och Centralstationens nya entré från norr. Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter AS har tilldelats uppgiften att gestalta den nya byggnaden.
2022-07-12

Halvårsrapport januari - juli 2022: Jernhusen står starkt i en orolig omvärld

Jernhusens halvårsrapport visar på stabil utveckling och ökad tillväxt. Bolagets finansiella ställning ger förutsättningar att fortsätta resan att utveckla stationsnära fastigheter, depåer och kombiterminaler, för att långsiktigt bidra till ett minskat klimatavtryck. Perioden visar på en uppgång av resande och ökade flöden på stationerna. När det kollektiva resandet på järnväg ökar, skapas en stark efterfrågan på stationsnära lokaler i centrala lägen. Samtidigt bildas även ett positivt tryck på utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Sammantaget stärker detta Jernhusens affär och position som Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. 
2022-04-27

Per Forsling utses som chef Strategisk utveckling på Jernhusen

Per Forsling tillträder en ny roll på Jernhusen som chef strategisk utveckling. I sin roll kommer Per leda arbetet med bolagets strategiska utveckling inom smarta fastigheter, ta fram strategier för Jernhusens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter för bolaget. Per kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp.
2022-04-26

På årsstämman i Jernhusen beslöts att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 390 MSEK.

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2022. I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (omval), Agneta Kores (omval), Martin Lindgren (omval) och Katarina Wåhlin Alm (omval).  Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter. 
2022-04-26

Delårsrapport januari – mars 2022: Positiv start på året

Första kvartalet 2022 kännetecknas av ökade fastighetsintäkter, ett ökat förvaltningsresultat och positiva värdeförändringar. En anledning är Covid 19-restriktionernas slopande, vilket medfört att resenärsflödena tagit ett rejält kliv uppåt vilket gagnat verksamheterna på Jernhusens stationer och även medfört en positiv utveckling sett till uthyrningen av lokaler. Jernhusen har också fortsatt öka den hållbara finansieringen genom emissioner av gröna obligationer. 
2022-04-07

Jernhusens nya Sävenäs depå nyckel till expansiv tågtrafik i växande region

Idag sattes spaden i marken för utbyggnaden av Sävenäs depå i Göteborg. Det är Jernhusen som på uppdrag av Västtrafik bygger ut depån för att öka kapaciteten och möjligheten att underhålla deras 45 nya tåg. Utbyggnaden är ett nödvändigt lyft för att möta framtidens ökade tågresande i en expansiv region.
2022-04-01

Jernhusen emitterar grön obligation om totalt 200 miljoner kronor

Jernhusen gör skillnad för människor och miljö genom att med sin verksamhet öka det kollektiva resandet på järnväg. Med en långsiktig stadsutveckling av stationsområden och depåer bidrar Jernhusen till att aktivt minska klimatpåverkan i samhället. Samtidigt ges kapitalmarknaden möjligheten att vara med på resan och att finansiera omställningen genom Jernhusens gröna obligationer.
2022-03-21

Jernhusen fortsätter den gröna finansieringsresan och ökar andelen grön finansiering med en obligationsemission om sammanlagt 300 miljoner kronor.

Jernhusens vision är att göra skillnad för människor och miljö genom att öka det kollektiva resandet på järnväg. Med en långsiktig stadsutveckling av stationsområden och depåer bidrar Jernhusen till att aktivt minska klimatpåverkan i samhället. Samtidigt ges kapitalmarknaden möjligheten att vara med på resan och att finansiera omställningen genom Jernhusens gröna obligationer.  

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10

Elin Hemréus

Pressansvarig

0761-27 52 05