Jernhusen

Bokslutskommuniké 2022: stabilt finansiellt år för Jernhusen

År 2022 kan sammanfattas som ett händelserikt och omtumlande år på många plan. Ett osäkert geopolitiskt läge, krig i Ukraina, inflation och högre räntor har påverkat såväl världsekonomin som svensk fastighetsmarknad. Genom Jernhusens robusta förvaltningsaffär står bolaget starkt och intresset är stort för att investera i Jernhusens hållbarhetsfokuserade obligationer. Det märktes inte minst när ett nytt ramverk för grön finansiering lanserades och vår första taxonomiförenliga obligationsemission genomfördes.

2023-01-26

Händelser under perioden.

  • I oktober frånträddes en fastighet i Ellstorp i Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 166 MSEK.  

  • I november genomfördes en kapitalmarknadsdag med lansering av ett nytt grönt finansieringsramverk varefter obligationer om totalt 1 350 MSEK emitterades.  

  • I december tecknades avtal med Göteborgs Stad om förvärv av byggrätten till Mittuppgången för Västlänkens station Centralen. Förvärvet möjliggör uppförande av 15 000 kvm BTA stationsbyggnad. 

  • Nettouthyrningen var positiv och uppgick till 5 MSEK under kvartalet och till 11 MSEK för helåret. 

  • Fastighetsintäkterna ökade med 8,2 procent till följd av högre lokalintäkter samt ökade rörliga intäkter på stationerna.  

  • Förvaltningsresultatet ökade med 24,1 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre driftkostnader jämfört med föregående år.  

  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 4,6 procent av fastigheternas marknadsvärde.  Värdeförändringen beror huvudsakligen på ökade hyror, en effekt som dock delvis har motverkats av högre direktavkastningskrav. 

  • Periodens resultat är i nivå med föregående år. 

  • Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en utdelning om 432 MSEK. 

 
Delårsrapporten i sin helhet finns på jernhusen.se/rapporter

 
För mer information:   
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se  
Victor Josefsson, CFO, telefon 073-552 28 83, victor.josefsson@jernhusen.se

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10