Jernhusen

Halvårsrapport januari - juli 2022: Jernhusen står starkt i en orolig omvärld

Jernhusens halvårsrapport visar på stabil utveckling och ökad tillväxt. Bolagets finansiella ställning ger förutsättningar att fortsätta resan att utveckla stationsnära fastigheter, depåer och kombiterminaler, för att långsiktigt bidra till ett minskat klimatavtryck. Perioden visar på en uppgång av resande och ökade flöden på stationerna. När det kollektiva resandet på järnväg ökar, skapas en stark efterfrågan på stationsnära lokaler i centrala lägen. Samtidigt bildas även ett positivt tryck på utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Sammantaget stärker detta Jernhusens affär och position som Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. 

2022-07-12

Händelser under perioden: 

  • I april sattes spaden i marken för utbyggnaden av Sävenäs Depå i Göteborg. Depån byggs ut för att öka kapaciteten och möjligheten att underhålla Västtrafiks 45 nya tåg. 

  • På årsstämman i april beslöts att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 390 MSEK som betalades ut i maj. 

  • Under kvartalet emitterade Jernhusen gröna obligationer om totalt 200 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt. 

  • I juni vann detaljplanen laga kraft för de fastigheter i Ellstorp i Malmö som tidigare kontrakterats till försäljning. Fastigheterna kommer att frånträdas under andra halvåret. 

  • Fastighetsintäkterna ökade med 4,6 procent under delårsperioden till följd av positiv nettouthyrning samt ökade parkerings- och reklamintäkter. 

  • Förvaltningsresultatet ökade med 13,2 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre drift- och administrationskostnader jämfört med föregående år. 

  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 2,9 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på förändringar i direktavkastningskrav samt projektresultat från utvecklingsprojekt. 

  • Periodens resultat ökade till följd av periodens positiva värdeförändringar fastigheter samt finansiella instrument. 

 
Halvårsrapporten i sin helhet finns på jernhusen.se/rapporter


För mer information 
Kerstin Gillsbro, VD, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se  
Victor Josefsson, CFO, telefon 08-410 626 00, victor.josefsson@jernhusen.se

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10

Elin Hemréus

Pressansvarig

0761-27 52 05