Jernhusen

Jernhusen lanserar nytt grönt ramverk

Den 28 oktober lanserar Jernhusen ett nytt finansieringsramverk. Ramverket sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

2022-10-28

Jernhusens första ramverk för gröna obligationer lanserades 2018. Sedan dess har Jernhusen succesivt ökat sin andel grön finansiering med en framtida målsättning om 100 procent hållbar finansiering. 

Jernhusens verksamhet handlar om att förädla och utveckla järnvägsnära fastigheter med syfte att stärka det hållbara, kollektiva resandet och transporter på järnväg. Det innebär att vi har en naturlig drivkraft i vår strävan mot hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, säger Victor Josefsson, CFO Jernhusen.

Victor Josefsson fortsätter:

- Ett ytterligare steg i att bidra till en hållbar omställning är att finansieringen sker i linje med bolagets mål om hållbart värdeskapande. EU-taxonomin är ett viktigt verktyg för samhällets klimatomställning men vi har med vår målsättning om klimatneutralitet högre ambitionsnivå avseende både befintligt bestånd och framtida utvecklingsprojekt.

Det nya ramverket uppfyller både kraven i ICMA Green Bond Principles samt de krav som EU-taxonomin och den föreslagna standarden för gröna obligationer, European Green Bond Standard, ställer. Jernhusens utgångspunkt har varit att se EU-taxonomins tekniska kriterier, som definierar gröna aktiviteter, som minimikrav och har därtill adderat ytterligare krav på det som får finansieras under ramverket. I ramverket ställs därför krav på miljöcertifieringar och högre krav på energiprestanda än vad EU-taxonomin kräver.

CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

Läs mer om ramverket och utlåtandet på www.jernhusen.se.

För mer information:
Victor Josefsson, CFO, telefon 08-410 626 00, victor.josefsson@jernhusen.se

Om CICERO Shades of Green
CICERO Shades of Green är en ledande leverantör av Second Opinions inom ramverk för gröna obligationer som bygger på välrenommerad klimatforskning och kompetens från CICERO Center for International Climate Research, ett av världens främsta institut för tvärvetenskaplig klimatforskning. CICERO:s forskare och experter har tillhandahållit second opinions till emittenter över hela världen sedan 2008. För att professionalisera arbetet med second opinions etablerades CICERO Shades of Green AS i december 2018 som ett dotterbolag.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10