Jernhusen

Jernhusen stärker sin finansiella position

Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Jernhusens låga belåningsgrad, höga räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.

2022-10-28

Händelser under och efter perioden.

  • I september ingicks en avsiktsförklaring med Göteborgs stad om förvärv av byggrätten för Västlänkens Mittuppgång.

  • I oktober frånträddes en fastighet i Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 165 MSEK.

  • Fastighetsintäkterna ökade med 9,5 procent under delårsperioden till följd av högre lokalintäkter samt ökade rörliga intäkter på stationerna.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 34,7 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre drift- och administrationskostnader jämfört med föregående år.

  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 2,9 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på ökade hyror och projektresultat från utvecklingsprojekt.

  • Periodens resultat ökade främst till följd av positiva värdeförändringar fastigheter och finansiella instrument.

Delårsrapporten i sin helhet finns på jernhusen.se/rapporter

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10