Jernhusen

Jernhusen utser vinnarförslaget i utvecklingen av Stockholms centralstationsområde

Idag presenterades det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group. Projektet, som innebär en överdäckning av spårområdet och en fördubblad resenärskapacitet på Sveriges mest centrala plats, tar nu ett viktigt steg mot kommande plansamråd planerat till 2023. Jernhusen har under 2021 lett ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen centralstationsområdet i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket.

2022-01-18

Projektet Centralstaden, som omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområde, innebär en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning. Sveriges tågresande står inför en stor prövning där Trafikverkets prognoser visar på branta ökningar av tågresande inom en överskådlig framtid. Dagens station och spårområde inte räcker till där Stockholm riskerar att bli en flaskhals för hela landets tågtrafik.

- Jernhusens uppdrag är att utveckla trygga, hållbara miljöer över hela landet som gör det kollektiva och hållbara resandet mer attraktivt. För att Stockholms central ska förbli en sådan plats, och för att vi ska kunna möta den kraftiga ökningen av Sveriges tågresande, behöver centralstationsområdet växa, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Londonbaserade huvudarkitekterna Foster + Partners tillsammans med svenska Marge Arkitekter tror att de blandade erfarenheterna i teamet har utgjort en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet.  

- Det här är ett historiskt uppdrag. Vi är oerhört hedrade över förtroendet att få arbeta vidare med vårt förslag. Stockholm är en unik stad med historiska stadssilhuetter, och vi tror att vårt förslag kan skapa en meningsfull sammankoppling mellan staden och centralstationsområdet, samtidigt som det skapar levande, gröna stadsrum där människor kan mötas och ett centralt fokus för hållbart resande i hjärtat av Stockholm, säger Angus Campbell, arkitekt på Foster + Partners.

Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter fyller i:

Det är fantastiskt att få vara med att utveckla Centralstationen och återskapa dess dignitet i stadsrummet. Samtidigt som vi adderar mer stadsliv genom nya blandade kvarter som knyter an till platsen, järnvägen och till Stockholm.

Centralstationen i Stockholm är Sveriges mest centrala plats, över 230 000 resenärer passerar dagligen. En omvandling av både stationsbyggnaden och spårområdet, som däckas över och får nya kvarter i harmoni med gamla Klarakvarteren, blir också nyckeln till att lösa en infrastrukturell utmaning.

- Idag börjar eller slutar åtta av tio av landets alla tågresor i Stockholm. 2045 förväntas tågresandet ha ökat med över femtio procent. Genom att utveckla hela centralstationsområdet möter vi behovet av en utvecklad infrastruktur vid Sveriges största mobilitetsnav och mest centrala plats, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen.

Utvecklingsarbetet som pågått sedan 2017 har drivits i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Det utvalda förslaget arbetas vidare som en del av detaljplanearbetet och markerar ett viktigt steg mot det kommande plansamråd, planerat till 2023.

- Utvecklingen av Centralstationen stärker hela regionens attraktionskraft och öppnar upp för tillskapandet av tiotusentals jobb. Förslaget ger också en unik möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholms hjärta genom nya attraktiva gaturum och återskapandet av flöden i stadsnätet från gamla Klara. Det betyder mycket för Stockholm. Vi ser nu fram emot att följa processen mot plansamråd, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer tågresandet ha ökat med mer än 50 procent till 2045. Redan innan 2030 är det fullt på spåren under rusningstimmarna.

Stockholms central har stora behov av upprustning, både för att klara ett ökat resande och för att skapa en bättre resenärsmiljö och Trafikverket är positiva till att vara med i denna utvecklingStockholms central är landets viktigaste knutpunkt och utgör grunden för såväl regionens kommunikationer som för hela Sveriges järnvägsnät, säger Helena Sundberg, regional direktör, Trafikverket. 


 

Om Jernhusen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 18 miljarder kronor.


Parallellt uppdrag för utvecklingen av Stockholms Centralstationsområde

Samtliga team

 • CF Møller Archit ects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins.
 • Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.
 • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio.
 • Snøhetta, 3XN, GXN och Arup.

Uttag bedömningsgruppens beslut och omdöme

Bedömningsgruppen rekommenderar team Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton TomasettiRamboll, Wenanders och TAM Group för det fortsatta uppdraget.  

 • Daniel Markström, regionchef, arkitekt SAR/MSA, Jernhusen. 
 • Anna Bergström, projektutvecklare, arkitekt SAR/MSA, Jernhusen. 
 • Sonya Stark, projektutvecklare, civilingenjör/MSc, Jernhusen.  
 • Paul van Doninck, strateg, MBA, Jernhusen. 
 • Torleif Falk, Stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stad. 
 • Anna Arén, planhandläggare, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stad, adjungerad. 
 • Catarina Holdar landskapsarkitekt LAR/MSA/Magnus Bäckström, Planhandläggare, planeringsarkitekt FPR/MSA, Stockholm stad, adjungerad. 
 • Johan Folkesson, chefsarkitekt, landskapsarkitekt LAR/MSA, Trafikverket. 
 • Vanja Knocke, projektutvecklare, arkitekt SAR/MSA, Statens Fastighetsverk. 

En självklar del av Stockholms innerstad
 

Detta är ett stadsbyggnadsförslag som läker en idag splittrad stadskärna och gör stationsområdet till en självklar del av Stockholm.

I stationsområdets virrvarr av trafikleder, överdäckningar och storskaliga byggnader skapar detta skickligt utformade förslag en länk till Stockholms historiska rutnätsstad. De väldimensionerade stadskvarteren kantas av gator som på ett genomtänkt sätt kopplar till både Cityterminalens och Centralstationens entréer. 

Konstruktionen i sig är en bärande gestaltningsidé och ger stationsområdet en specifik identitet. I förslaget syns en tydlig prioritering av det offentliga rummet, vilket ger god potential för trygga och attraktiva platser runt Centralstationen. Stations – och mobilitetsfrågorna är som helhet väl lösta och bygger på ett centralt nav som knyter ihop bytespunkten på ett föredömligt sätt.

Genom att konsekvent utgå från platsens kulturvärden och samtidigt verka för att minska prägeln av storskalighet och motortrafik, liksom att låta konstruktionen bli ett bärande grepp, skapas den både starka och utvecklingsbara grund som krävs för att bära genom hela processen.

Centralstaden

Centralstationen i Stockholm behöver växa när allt fler i Sverige väljer tåget. Inom några år är det fullt på spåren och plattformarna. 2030 är prognosen för resor med tåg under de mest trafikerade timmarna fler än vad stationen klarar av. Åtta av tio av landets tågresor börjar, slutar eller passerar Stockholms centralstation. 2045 kommer resandet ha ökat med mer än 50 procent från hur det ser ut idag. När fler reser, passerar fler området. Utvecklingen av hela platsen tror vi skapar möjligheter inte bara för resandet, utan även för arbetsmarknaden i och runt området. När nya jobbtillfällen skapas i stationsnära stadsmiljöer ökar även tillväxtpotentialen.

Därför vill vi på Jernhusen tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket utveckla både centralstationsområdet och Centralstationen. Vi kallar projektet för Centralstaden. Vi gör det för att lösa ett stort infrastrukturproblem och för att möjliggöra för fler att resa hållbart och ta tåget när de reser, i enlighet med vårt statliga uppdrag. Vi gör det också för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö och bättre länka ihop stationen med staden.

Här ska centralstationsområdet få nytt liv med en utvecklad Centralstation och ny bebyggelse där spåren byggs över. En klimatsmart stadsmiljö med mer grönska ska växa fram och länkas samman med resten av Stockholm. Det ska bidra med en hållbar utveckling för hela Sverige. Centralstaden blir en tryggare, trevligare och mer tillgänglig plats. Med välkomnande offentliga rum och fler levande stråk mitt i hjärtat av Stockholm kan Sverige växa som tågnation.

Läs mer på www.centralstaden.se

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10

Elin Hemréus

Pressansvarig

0761-27 52 05