Jernhusen

Jernhusens delårsrapport januari-mars 2023

Trots osäker omvärld med utmaningar inom fastighetsmarknaden fortsätter Jernhusen visa finansiell styrka. Under kvartalet har vi investerat i våra stationsområden och depåer men också förvärvat mark som skapar förutsättningar för att skapa ny depåkapacitet i strategiska lägen. Långsiktighet i vårt fastighetsbestånd och våra affärer är avgörande för att möta en svagare konjunktur och vi rustar oss genom att aktivt utveckla förvaltningsaffären för att på så sätt kunna fortsätta investera i en hållbar framtid. Vi har därför förstärkt organisationen med ökat fokus på uthyrning, marknad och kommunikation.

2023-04-24

Händelser under och efter perioden:

  • I februari tillträdde NCC Property Development 50 procent i det bolag som äger projektet Park Central i Göteborg, i syfte att tillsammans med Jernhusen uppföra 40 000 kvm kontor och stationsfunktion.
  • I mars tecknades avtal om förvärv av fastigheten Spillepengsmarken 8 i Malmö kommun. Tillträde skedde samma månad. Fastigheten ligger i direkt anslutning till tidigare förvärvad markfastighet i Arlöv och skapar förutsättningar för ny depåkapacitet.
  • Under kvartalet har bolagets uthyrnings- och marknadsarbete förstärkts genom en förändrad uthyrningsorganisation samtidigt som en ny funktion för Marknad och Kommunikation har inrättats.
  • Fastighetsintäkterna ökade med 12 procent under delårsperioden till följd av högre lokalintäkter samt ökade rörliga intäkter på stationerna. 
  • Förvaltningsresultatet minskade med 2 procent vilket främst beror på högre fastighets- och räntekostnader jämfört samma period föregående år. 
  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till minus 2 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror huvudsakligen på höjda direktavkastningskrav.
  • Periodens resultat är lägre än föregående år beroende på negativa värdeförändringar på fastigheter och finansiella instrument. 

Delårsrapporten kan läsas i sin helhet på Jernhusens webbplats.


För mer information:   
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se  
Victor Josefsson, CFO, telefon 08-410 626 00, victor.josefsson@jernhusen.se

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10