Till innehåll
Jernhusen

Jernhusens delårsrapport januari-september 2023

Jernhusen fortsätter att leverera starka siffror med ett högre förvaltningsresultat än föregående år. Samtidigt har bolagets finansiella ställning stärkts genom oförändrad belåningsgrad och fortsatt stabil räntetäckningsgrad. Förvaltningsaffären är stabil och Jernhusens starka finansiella ställning ger fortsatt tillgång till finansiering på goda villkor. Det skapar förutsättningar att fortsätta genomföra de infrastruktursatsningar inom depåerna och stationerna samt stationsnära stadsutveckling som ligger till grund för att nå Jernhusens mål om att bidra till ökat kollektivt resande på järnväg.

2023-10-26

Händelser under och efter perioden:

  • Fastighetsintäkterna ökade med 10 procent under delårsperioden och med 11 procent under kvartalet, främst till följd av högre hyresintäkter.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent under delårsperioden och under kvartalet.
  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till minus 2 procent av fastigheternas marknadsvärde under delårsperioden och minus 1 procent under kvartalet. Värdeförändringen beror huvudsakligen på höjda direktavkastningskrav.
  • Periodens resultat är lägre än föregående delårsperiod och motsvarande kvartal föregående år beroende på negativa värdeförändringar fastigheter och finansiell skuld och lägre positiv värdeförändring derivat.
  • Jernhusen fortsatte sin resa mot målet om 100 procent grön finansiering genom att emittera gröna obligationer om 900 MSEK och de första gröna företagscertifikaten om 589 MSEK.
  • Tillbyggnaden på Sävenäs Depå utanför Göteborg togs i bruk under kvartalet, varigenom ytterligare 4 900 kvm BTA depåkapacitet tillskapades.
  • Kerstin Gillsbro informerade att hon slutar som Jernhusens vd under våren 2024. Processen att rekrytera en efterträdare har påbörjats.

Delårsrapporten finns på jernhusen.se/rapporter

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10