Till innehåll
Jernhusen

Jernhusens halvårsrapport januari - juni 2023

Jernhusens förvaltningsresultat fortsätter att öka med stabil belåningsgrad och räntetäckning. En hållbar strategi kring såväl klimat som affär skapar förutsättningar för utvecklingen av fastighetsbeståndet i syfte att bidra till att öka kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Jernhusens finansiella stabilitet och ekonomiska robusthet bekräftades genom den gröna obligationsemission om 500 MSEK som genomförts under det andra kvartalet, samt att Jernhusens kreditrating, A, med stabila utsikter, bekräftades av S&P Global i juni. Genom ett antal framgångsrika uthyrningar, däribland av de sista lediga kontorsytorna på Stockholms Centralstation, har den ekonomiska vakansgraden sjunkit till 5,2 procent.

2023-07-12

Händelser under och efter perioden:

  • Fastighetsintäkterna ökade med 10 procent under delårsperioden, främst till följd av högre hyresintäkter.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent under delårsperioden.
  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till minus 1 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror huvudsakligen på höjda direktavkastningskrav.
  • Periodens resultat är lägre än föregående år främst beroende på negativa värdeförändringar fastigheter.
  • En grön obligation om 500 MSEK emitterades och Jernhusen fortsätter därigenom sitt arbete mot målet om 100 procent grön finansiering.
  • S&P Global bekräftade Jernhusens kreditrating A med stabila utsikter.
  • Den ekonomiska vakansgraden sänktes till 5,2 procent.

Halvårsrapporten finns på jernhusen.se/rapporter


För mer information:   
Victor Josefsson, CFO, telefon 08-410 626 00, [email protected]

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10