Jernhusen

Kallelse till extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ) 2021

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ), org.nr 556584–2027 onsdagen den 3 november 2021, kl. 15.00 via Microsoft Teams

2021-10-11

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Jernhusen AB (publ), att: Receptionen, Box 520, 101 30 Stockholm, eller per telefon 08-410 626 00 alternativt via e-post till e-postadress anmalan@jernhusen.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Vid anmälan måste en e-postadress anges, till vilken en länk till det digitala mötet kommer att skickas i god tid innan stämman.

Förslag till dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Stämmans ordförande utser protokollförare
 • Val av en eller två justerare
 • Godkännande av dagordningen
 • Beslut om närvarorätt för utomstående
 • Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av
 • Förslag till beslut om vinstutdelning,
 • Yttrande från styrelsen om förslaget till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, 
 • Kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna,
 • Kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, 
 • Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning m.m. enligt 18 kap 6 § 3 p. aktiebolagslagen, och
 • Revisorernas yttrande över styrelsens ovan angivna redogörelse
 • Beslut om vinstutdelning, s.k. efterutdelning till bolagets aktieägare
 • Övrigt
 • Stämmans avslutande
 • Förslag till beslut

  2. Ordförande vid stämman

  Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Anette Asklin väljs till ordförande vid stämman. 

  10. Beslut om vinstutdelning, s.k. efterutdelning till bolagets aktieägare

  Till den extra stämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 658 351 862 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:  

  • till aktieägaren utdelas kronor                 169 000 000
  • överförs till ny räkning kronor                  3 489 351 862  

  Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 42,25 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 8 november 2021. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 

  Övrig information

  Förslag till beslut om vinstutdelning, yttrande från styrelsen om förslaget till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning m.m. enligt 18 kap 6 § 3 p. aktiebolagslagen och revisorernas yttrande över styrelsens ovan angivna redogörelse hålls tillgängliga hos bolaget, Västra Järnvägsgatan 23 i Stockholm, från och med den 13 oktober 2021. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se. 

  _____________________________________

  Stockholm den 11 oktober 2021

  Jernhusen AB

  STYRELSEN

  Kontakt

  Växel

  Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

  08 – 410 626 10