Jernhusen

På årsstämman i Jernhusen beslöts att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 390 MSEK.

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2022. I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (omval), Agneta Kores (omval), Martin Lindgren (omval) och Katarina Wåhlin Alm (omval).  Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter. 

2022-04-26

Det beslöts att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (omval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma. 

Stämman beslutade vidare att fastställa resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per 31 december 2021 samt koncernresultaträkningen för 2021 och koncernbalansräkningen per 31 december 2021.   

Det beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.   

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.  

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig  

Fullständigt protokoll från årsstämman publiceras senare på jernhusen.se/om-jernhusen/bolagsstyrning/

Kontakt

Växel

Bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

08 – 410 626 10

Elin Hemréus

Pressansvarig

0761-27 52 05