Jernhusen

RegionCity i Göteborg stärker regionen

Ett utvecklingsprojekt mitt i Göteborgs inre, och en viktig del av Västsveriges nya, hållbara framtid.

Göteborg genomgår en stor stadsomvandling

Jernhusen har en central roll i planeringen för den framväxande RegionCity runt stationen, som kommer att nås lätt av både göteborgare och regioninvånare med kollektivtrafik. RegionCity tar form vid och på Västlänken, den nya järnvägen i tunnel genom Göteborg. Detaljplanearbetet inleddes 2013.

Efter att en del av detaljplanen vunnit laga kraft i början av 2021 har Jernhusen inlett byggnationsfasen för Park Central ovanpå Västlänken. Denna detaljplan rymmer två av Västlänkens uppgångar och möjliggör nybyggnation av station, handel och kontor på cirka 34 000 kvadratmeter bruttoarea. Utvecklingen sker i samverkan med NCC.

Nästa del av detaljplanen, omfattande 120 000 kvadratmeter, väntas vinna laga kraft under 2022. Här planeras arbetsplatser och bostäder i höga byggnader som bildar en ny siluett i Göteborg. 

Syftet med projekten i Göteborg är att bygga vidare på erfarenheterna från Malmö för att bidra till att fler använder kollektivtrafiken samt att stadsmiljön runt stationen knyts ihop och blir tryggare.

Byggstart för RegionCity Göteborg planeras till tidigast 2023.

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80