Till innehåll
Jernhusen

Finansiell information

Jernhusens finansiella information ska vara öppen, tydlig och relevant. Bolaget följer statens principer för företag med statligt ägande.

Den finansiella rapporteringen utformas enligt reglerna för företag som är noterade vid marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm, där Jernhusen också har obligationer noterade. 

Jernhusens koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), samt de tolkningsuttalanden som ges ut av IFRS Interpretations Committee, såsom de har godkänts av EU-kommissionen. Dessutom tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Rapporter

Här publiceras Jernhusens års- och hållbarhetsredovisningar, bokslutskommunikéer och delårsrapporter. Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas via mail på [email protected]. 

Se alla finansiella rapporter

Kalender

2024

  • 12 juli Halvårsrapport januari - juni 2024

  • 25 oktober Delårsrapport januari - september 2024

2025

  • 23 januari Bokslutskommuniké 2024

  • Februari Års- och hållbarhetsredovisning 2024

  • 29 april Delårsrapport januari - mars 2025

Finansiering

Jernhusens finansiering sker genom kassaflödet som genereras i verksamheten samt genom upplåning på finansmarknaden. Den externa upplåningen sker till stor del i form av obligationer, där gröna obligationer får allt större betydelse.

Hanteringen av finansiella risker regleras i en finanspolicy som är fastställd av styrelsen. Styrelsens finans- och revisionsutskott ansvarar för att löpande följa upp hanteringen av risker, mål för riskexponering, förvaltning, kreditgränser, limiter och rapporteringsrutiner. 

All upplåning omfattas av ägarförbehåll, vilket innebär att lånen kan inlösas i förtid om svenska statens ägande skulle understiga 100 procent.

Kontakt

Benny Karlsson

Finansansvarig

073-735 35 22