Till innehåll
Jernhusen

Finansiell information

Jernhusens finansiella information ska vara öppen, tydlig och relevant. Bolaget följer statens principer för företag med statligt ägande.

Den finansiella rapporteringen utformas enligt reglerna för företag som är noterade vid marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm, där Jernhusen också har obligationer noterade. 

Jernhusens koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), samt de tolkningsuttalanden som ges ut av IFRS Interpretations Committee, såsom de har godkänts av EU-kommissionen. Dessutom tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Rapporter

Se alla finansiella rapporter

Kalender

2024

 • 25 januari

  Bokslutskommuniké 2023

 • Februari 2024

  Års- och hållbarhetsredovisning 2023

 • 24 april

  Delårsrapport januari–mars 2024

 • 12 juli

  Halvårsrapport januari–juni 2024

 • 25 oktober
 • Delårsrapport januari–september 2024

Finansiering

Jernhusens finansiering sker genom kassaflödet som genereras i verksamheten samt genom upplåning på finansmarknaden. Den externa upplåningen sker till stor del i form av obligationer, där gröna obligationer får allt större betydelse.

Hanteringen av finansiella risker regleras i en finanspolicy som är fastställd av styrelsen. Styrelsens finans- och revisionsutskott ansvarar för att löpande följa upp hanteringen av risker, mål för riskexponering, förvaltning, kreditgränser, limiter och rapporteringsrutiner. 

All upplåning omfattas av ägarförbehåll, vilket innebär att lånen kan inlösas i förtid om svenska statens ägande skulle understiga 100 procent.

Kontakt

Benny Karlsson

Finansansvarig

073-735 35 22