Bolagsstämma

Handlingar till årsstämman 2018

Kallelse till årsstämman

Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2018

Revisors rapport i enlighet med 7§ insynslagen

Nomineringsbeslut Jernhusen 2018

Bilaga CV föreslagna styrelsen 2018

 

Årsstämma 2017

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2017 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2017

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.