Bolagsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2018 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2018

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.