Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 27 april 2020 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2020

Bolagsordning 27 april 2020 

 

Kallelse till Årsstämma 2020

Nominering till styrelse och andra förslag till beslut

Revisors yttrande enligt 8.kap 54 § aktiebolagslagen 2019

Revisors rapport i enlighet med 7 § lagom insyn i vissa finansiella förbindelser

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.