Bolagsstämma

Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Jernhusen AB

Bolagsordning 27 april 2020 (bilaga till nomineringsbeslut)

Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen 2019

Revisors rapport i enlighet med 7 § lagom insyn i vissa finansiella förbindelser

 

Årsstämma 2019

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2019 i Stockholm.

Protokoll Årsstämma Jernhusen AB (publ) 2019

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.