Bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ) 2021

Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma i Jernusen (publ) AB, org.nr 556584-2027 onsdagen den 3 november 2021, kl 15.00 via Microsoft Teams

Kallelse extra bolagsstämma

Förslag till beslut om vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Årsredovisning med revisionsberättelse 2020

Revisorernas yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Årsstämma 2021

Årsstämma i Jernhusen AB (publ) hölls i år den 26 april 2021. Protokoll från årsstämman 2021 och tidigare år återfinns i högerkolumnen.

Om årsstämma

Årsstämma ska enligt bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I bolag med statligt ägande ska årsstämma hållas före den 30 april.

Årsstämman utser styrelse, revisorer och fastställer resultat- och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

 

Extra bolagsstämma 2012

Jernhusen AB

Extra bolagsstämma 2009

Jernhusen AB

AB Swedcarrier