Till innehåll
Jernhusen

Stadsutveckling för trygga stationsområden

Jernhusen bygger om och bygger nytt för att skapa sammanhållna, levande och trygga stationsområden. Ingen kan lika mycket som vi om fastigheter som hör ihop med tågtrafiken, och den kompetensen kommer till stor nytta i de komplexa utvecklingsprojekten.

Jernhusen äger mycket mark som inte används fullt ut. Vi tar vara på värdet i våra fastigheter genom att arbeta aktivt med detaljplaner samt ny- och ombyggnationer.

Utvecklingsprojekten i städerna omfattar ofta hela områden med stationer, kontor, hotell och bostäder. Vi tar ett helhetsgrepp för att göra stationsområdena säkra, sunda och trygga för alla. De är välbesökta platser som många ska trivas på.

När fler människor bor och jobbar nära stationen är det fler som kan välja att resa kollektivt. Jernhusens viktigaste uppgift är just att bidra till att fler väljer tåget och därmed påverkar klimatet i rätt riktning.

Långa processer

Utvecklingsprojekt kring järnvägen är komplexa och tidskrävande, inte minst för att de berör många trafikslag och aktörer. Därför är det ofta svårt att veta i förväg hur lång tid ett projekt tar från idé till färdig byggnad.

En stor del av Jernhusens projekt befinner sig nu i planeringsfasen, men några år framåt i tiden kommer vi att på många håll övergå till byggfasen och investera betydande belopp i utvecklingen av framför allt storstäderna.

Lyhördhet och kvalitet

För att kunna skapa levande städer har vi hjälp av flera verktyg. Dit hör kvalitetsprogrammet Stationsnära stadsutveckling, Stationsguiden, som vägleder förvaltningen, och Stadslivsindex, som visar hur människor vill ha sina städer.

Platser att längta till

Jernhusen vill skapa levande stationsområden där många människor trivs. De ska vara inkluderande, trygga och ha bra arkitektur. Bland mycket annat. Jernhusen har tagit ett kvalitetsprogrammet "Stationsnära stadsutveckling".

Kvalitetsprogram

Vi lyssnar till behoven

För att kunna utforma levande stationsområden behöver vi fånga upp synpunkter bland medborgarna. En stor studie har gjorts för att få veta hur människor som rör sig i Stockholm, Göteborg och Malmö vill ha sin stad.

Stadslivsindex

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80