Till innehåll
Jernhusen

Mål för hållbart värdeskapande

Ett klimatmål. Ett trygghetsmål. Ett mål för tillväxt. Våra tre strategiska mål för hållbart värdeskapande styr oss mot vår vision att göra skillnad för människor och miljö.

Klimatmål: Klimatneutral verksamhet senast år 2045

Jernhusens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2045 och vår klimatpåverkan ska vara halverad 2030 jämfört med 2020.

För oss betyder en klimatneutral verksamhet att vi ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser på bolagsnivå. Det innebär att de utsläpp vi har ska balanseras, eller återbetalas, av olika klimatgynnande åtgärder.

Störst påverkan från byggprojekt

En byggnad påverkar klimatet under hela sin livscykel, men sett till vår totala klimatpåverkan är byggandet den helt dominerande delen. Vårt klimatarbete är därför framför allt inriktat på att se över materialanvändning, avfallshantering, energianvändning och transporter till och från byggen.

Hur vi jobbar

Vårt fokus de närmaste åren är att minska utsläppen och skaffa oss bättre faktaunderlag för att förstå vilka åtgärder som ger bäst effekt. Vi lär oss mer genom att vi samlar in data över faktiska utsläpp, utvecklar och kvalitetssäkrar systemstöd samt kompetensutvecklar organisationen för att skapa både en allmän klimatmedvetenhet och en specialistkompetens inom vissa områden.

Vår plan för hur vi ska arbeta framåt för ett klimatneutralt Jernhusen har vi samlat i en färdplan.

Färdplan för klimatneutralt Jernhusen (PDF 1 Mb)

Trygghetsmål: Det ska vara säkert, sunt och tryggt att vistas i våra fastigheter

Våra många typer av fastigheter och miljöer – stationsområden, depåer och kombiterminaler – innebär att vi har ett socialt ansvar. Utöver det övergripande målet att ingen ska komma till skada av att vistas i våra fastigheter vill vi också vara säkra på att vi arbetar etiskt och med hänsyn till mänskliga rättigheter samt förbättrar den upplevda tryggheten på och kring våra stationer.

Trygghet på stationerna

I och kring våra stationer passerar tusentals människor varje dag och alla ska kunna känna sig trygga. Genom att ta ansvar för hela stationsområden, inte bara stationsbyggnaden, skapar vi säkra och trevliga stationsmiljöer i centrala lägen.

Hur vi jobbar

Vårt arbete inom social hållbarhet utgår från gällande lagar. Arbetet är strukturerat utifrån våra huvudsakliga ansvarsroller.

  • Som byggherre ansvarar vi för att vi själva, leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners uppfyller våra högt ställda krav på säkerhet och etik på byggarbetsplatsen.

  • Som arbetsgivare ansvarar vi för medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa på arbetsplatsen.

  • Som fastighetsägare ansvarar vi för att byggnaderna i vår fastighetsportfölj uppfyller byggnadstekniska krav så att ingen skadas.

  • Som ägare av el- och spårinfrastruktur ansvarar vi för att järnvägs- och elsäkerhetslagar följs och att säkerhetsmedvetenheten är god.

Mål för lönsam tillväxt: Minst 6 procents totalavkastning över en konjunkturcykel

En tillväxt med bibehållen lönsamhet är en förutsättning för att nå målen om klimatneutralitet och säkert, sunt och tryggt. 

Hur vi jobbar

Vi skapar lönsamhet främst genom en kundnära, effektiv fastighetsförvaltning och en omfattande projektutveckling i attraktiva, stationsnära miljöer. 

Kontakt

Pia Orthén

Chef Hållbar utveckling

070-300 12 36