Jernhusen

Mål för hållbart värdeskapande

Ett klimatmål. Ett trygghetsmål. Ett mål för tillväxt. Våra tre strategiska mål för hållbart värdeskapande styr oss mot vår vision att göra skillnad för människor och miljö.

Mål: Klimatneutral verksamhet senast år 2045

Jernhusens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2045 och vår klimatpåverkan ska vara halverad 2030 jämfört med 2020.

För oss betyder en klimatneutral verksamhet att vi ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser på bolagsnivå. Det innebär att de utsläpp vi har ska balanseras, eller återbetalas, av olika klimatgynnande åtgärder.

Störst påverkan från byggen

En byggnad påverkar klimatet under hela sin livscykel, men sett till vår totala klimatpåverkan är byggandet den helt dominerande delen. Vårt klimatarbete är därför framför allt inriktat på att se över materialanvändning, avfallshantering, energianvändning och transporter till och från byggen.

Hur vi jobbar

Vårt fokus de närmsta åren är att minska utsläppen och skaffa oss bättre faktaunderlag för att förstå vilka åtgärder som ger bäst effekt. Vi lär oss mer genom att samla in data över faktiska utsläpp, utvecklar och kvalitetssäkrar systemstöd samt kompetensutvecklar organisationen för att skapa både en allmän klimatmedvetenhet och en specialistkompetens inom vissa områden.

Vår plan för hur vi ska arbeta framåt för ett klimatneutralt Jernhusen har vi samlat i en färdplan.

Färdplan för klimatneutralt Jernhusen

Mål: Ingen ska skadas eller fara illa av att vistas i våra fastigheter

Våra många olika fastighetstyper – stationsområden, depåer och kombiterminaler – innebär att vi har ett socialt ansvar av olika slag. Utöver det övergripande målet att ingen ska komma till skada av att vistas i våra fastigheter vill vi också vara säkra på att vi arbetar etiskt och med hänsyn till mänskliga rättigheter samt förbättrar den upplevda tryggheten på och kring våra stationer.

Trygghet på stationerna

I och kring våra stationer passerar tusentals människor varje dag och alla ska kunna känna sig trygga. Genom att ta ansvar för hela stationsområden, inte bara stationsbyggnaden, bidrar vi till att skapa en säker stadsmiljö i centrala lägen.

Hur vi jobbar

Vårt ansvarsarbete utgår från gällande lagar samt det samhällsansvar som kommer med alla våra fastigheter. Arbetet är strukturerat utifrån våra huvudsakliga ansvarsroller: byggherre, arbetsgivare, fastighetsägare samt ägare av el- och spårinfrastruktur.

Mål: Minst 6 procents totalavkastning över en konjunkturcykel

En lönsam tillväxt med bibehållen lönsamhet är en förutsättning för att nå målen om klimatneutralitet och säkert, sunt och tryggt. Vi skapar lönsamhet främst genom en 
kundnära, effektiv fastighetsförvaltning och en omfattande projektutveckling i attraktiva, stationsnära miljöer. 

Kontakt

Pia Orthén

Chef Hållbar utveckling

070-300 12 36