Till innehåll
Jernhusen

Jernhusen emitterar gröna obligationer med nytt grönt ramverk

Jernhusen strävar mot målet 100 procent grön finansiering. Nu emitterar bolaget ytterligare grön obligationsvolym om totalt 1 350 miljoner kronor. Emissionen är den första inom ramen för Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i slutet av oktober i år.

2022-11-10

Jernhusen gör skillnad för människor och miljö genom att med sin verksamhet öka det kollektiva resandet på järnväg. Med en långsiktig stadsutveckling av stationsområden och depåer bidrar Jernhusen till att aktivt minska klimatpåverkan i samhället. Samtidigt ges kapitalmarknaden möjligheten att vara med på resan genom att finansiera Jernhusens investeringar i syfte att bidra till ökat klimatsmart resande på järnväg.

Emissionen av gröna obligationer om totalt 1 350 miljoner kronor var uppdelad i tre obligationer som löper på två och fem år. Två obligationer emitterades med vardera 300 miljoner kronor och med förfallodatum i november 2024, en till fast ränta (SE0013883774) om 3,88 procent motsvarande en kreditmarginal om 0,67 procent samt en obligation med rörlig ränta (SE00138883766) om Stibor 3M + 0,67 procent. Den tredje obligationen uppgår till en volym om 750 miljoner kronor med förfallodatum november 2027 till fast ränta (SE00138883782) om 4,418 procent motsvarande en kreditmarginal om 1,30 procent. Samtidigt återköptes delar av två obligationer med förfall i april 2023.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens nya gröna finansieringsramverk som lanserades i slutet av oktober i år. Obligationerna kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm. 

Jernhusens nya gröna finansieringsramverk sätter villkor för bolagets finansiering i syfte att stödja målsättningen om klimatneutralitet senast 2045. Ramverket är ett av de första i sitt slag då det är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och den föreslagna standarden för gröna obligationer – European Green Bond Standard. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyg, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” gällande bolagsstyrning.

Mer information om Jernhusens färdplan för klimatneutralitet, finansiering och gröna obligationer finns på Jernhusens webbplats:

Färdplan Klimat Jernhusen

Finansiell information och gröna obligationer Jernhusen


Informationen är sådan som Jernhusen är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 09:19 CET.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10