Till innehåll
Jernhusen

Jernhusens bokslutskommuniké januari-december 2023

Jernhusen upprätthåller en robust ekonomisk ställning och visar tillväxt i förvaltningsresultatet jämfört med föregående år. En stabil förvaltningsaffär, låg belåningsgrad och förbättrad räntetäckningsgrad skapar gynnsamma förutsättningar för framtida utveckling. Jernhusens robusta ekonomiska ställning säkerställer fortsatt tillgång till finansiering till fördelaktiga villkor. Sammantaget innebär det att Jernhusen kan fortsätta att genomföra investeringar inom depåer och stationer, samt stationsnära stadsutveckling, vilket utgör kärnan i Jernhusens strävan att bidra till ökat kollektivt resande på järnväg. 

2024-01-25

CFO

Händelser under och efter perioden: 

  • Fastighetsintäkterna ökade med 12 procent under perioden och med 15 procent under kvartalet, främst till följd av högre hyresintäkter. 

  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent under perioden och med 21 procent under kvartalet.  

  • Värdeförändring på fastigheterna uppgick till minus 4 procent av fastigheternas marknadsvärde under perioden och 1 procent under kvartalet. Värdeförändringen beror huvudsakligen på höjda direktavkastningskrav.  

  • Periodens och senaste kvartalets resultat är lägre än föregående period och motsvarande kvartal föregående år beroende på negativa värdeförändringar fastigheter och derivat. 

  • Målet om 100 procent grön finansiering uppnåddes efter att ett grönt låneavtal tecknats med Svensk Exportkredit och obligationer om 1 000 MSEK emitterats i december. 

  • Coworkingaktören Ioffoce tecknade första hyresavtalet för en lokal om cirka 3 900 kvadratmeter i projektet Park Central i Centralstaden Göteborg i december. 

  • Ytterligare mark för utveckling av ny depåkapacitet utanför Malmö förvärvades under november. 

  • Konsumentorganisationen Resenärerna utsåg Uppsala Centralstation till Årets Station i oktober. 

  • Styrelsen föreslår årsstämman 2024 en utdelning om 357 MSEK, vilket motsvarar 55 procent av utdelningsbart resultat. 

  • Styrelsen föreslår årsstämman 2024 att ändra det finansiella målet för belåningsgrad till 40 - 50 procent.  

Bokslutskommunikén finns på jernhusen.se/rapporter


Informationen är sådan som Jernhusen är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-25 13:00 CET.

Kontakt

Jernhusens Presstjänst

08 - 410 626 10