Till innehåll
Jernhusen

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Årsstämma i Jernhusen AB (publ), org.nr. 556584–2027 äger rum onsdagen den 24 april 2024, kl. 11.00 på Jernhusens huvudkontor, Västra Järnvägsgatan 23, Stockholm samt digitalt möte via Microsoft Teams.

2024-03-25

Rätt att delta och närvara samt anmälan 

Aktieägare 

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.  

Riksdagsledamot 

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. 

Allmänheten 

Bolagsstämman är, efter anmälan, öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.  

Anmälan 

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Jernhusen AB, att: Receptionen, Box 520, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 62 600 eller via e-post på adress [email protected] och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman. Vid digitalt deltagande måste en e-postadress anges, till vilken länk till det digitala mötet kommer att skickas i god tid innan stämman. 

Förslag till dagordning 

 • Stämmans öppnande 

 • Val av ordförande vid stämman 

 • Upprättande och godkännande av röstlängd 

 • Stämmans ordförande utser protokollförare 

 • Val av en eller två justerare 

 • Godkännande av dagordningen 

 • Beslut om närvarorätt för utomstående 

 • Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

 • Framläggande av  

  • års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och 
  • revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och 
  • revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 
 • Redogörelse för det gångna årets arbete 

  • anförande av styrelsens ordförande, 
  • anförande av verkställande direktören, och 
  • anförande av bolagets revisor 
 • Beslut om  

  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och 
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 
 • Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport 

  • framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar, 
  • framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och 
  • beslut om godkännande av ersättningsrapport  
 • Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

 • Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande   

 • Beslut om antalet styrelseledamöter 

 • Beslut om arvode till styrelsen 

 • Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

 • Beslut om antalet revisorer 

 • Beslut om arvode till revisor 

 • Val av revisor 

 • Beslut om justering av ekonomiskt mål 

 • Övrigt  

 • Stämmans avslutande 

 • Förslag till beslut 

  2. Ordförande vid stämman 

  Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman. 

  11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

  Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 4 322 258 282 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:  

  till aktieägare utdelas kronor 357 000 000  

  överförs till ny räkning kronor 3 965 258 282  

  Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 89,25 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 3 maj 2024. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 

  13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare  

  Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. 

  15. Antalet styrelseledamöter 

  Aktieägarens förslag till antalet stämmovalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman. 

  16. Arvode till styrelsen 

  Aktieägarens förslag till arvoden till styrelsen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman. 

  17. Styrelseledamöter och styrelseordförande 

  Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman. 

  18. Antalet revisorer 

  Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett. 

  19. Arvode till revisor 

  Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning. 

  20. Revisor 

  Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, för en period av ett år intill utgången av årsstämman 2025.  

  Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor. 

  21. Beslut om justering av ekonomiskt mål 

  Styrelsen föreslår årsstämman 2024 att besluta om att justera det ekonomiska målet för bolagets belåningsgrad, från 45 – 55 procent, till att uppgå till mellan 40 – 50 procent.   

  Övrig information 

  Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Västra Järnvägsgatan 23 i Stockholm, från och med den 27 mars 2024. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.jernhusen.se  

  _______________ 

  Stockholm den 18 mars 2024  

  Jernhusen AB (publ) 

  STYRELSEN 

  _______________ 

  Bilaga 1

  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

  Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.  

  Riktlinjernas främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet  

  Jernhusen driver sin verksamhet med långsiktig lönsamhet och skapar hållbar värdetillväxt, med inriktning på stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer samt kombiterminaler. Vi arbetar fokuserat för att utgöra ett föredöme inom hållbarhet.  

  Jernhusens mål förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det kräver att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.  

  Former och villkor för ersättning  

  Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för övriga anställdas totala ersättning.   

  Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, avgångsvederlag, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Det är däremot möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda, förutsatt att det sker med beaktande av dessa principer i övrigt.   

  Premien för pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms premien av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. I anställningsavtal ingångna efter 1 januari 2017 ska pensionsåldern inte understiga 65 år. I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget.   

  Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.   

    
  Upphörande av anställning  

  Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten motsvarande den period som uppsägningslön och avgångsvederlag avser.  

  Beslutsprocess för ersättningsriktlinjer  

  Bolag med statligt ägande ska tillämpa aktiebolagslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets styrelse har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen lämna förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut till årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.  

  Avvikelse från riktlinjerna  

  Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen.  

  Kontakt

  Jernhusens Presstjänst

  08 - 410 626 10