Kontakt

Daniel Markström

Regionchef Projektutveckling Stockholm

daniel.markstrom@jernhusen.se

070-740 48 64

Nu skapas framtidens centralstation och mer Stockholm

Området runt centralstationen är Stockholms sista centrala sammanhängande utvecklingsområde och platsen utgör också en viktig entré till huvudstaden. Här finns Stockholms hetaste kontorsläge som lockar företag som behöver nå kunder och kompetens i hela regionen och världen.

Läget är optimalt och förbättringspotentialen stor. Detaljplanearbetet pågår nu för att undersöka hur platsen kan förtätas och hur centralstationen ska utvecklas för att stötta Stockholms tillväxt och framtidens resande. Detaljplanen förväntas kunna antas tidigast 2022 och delar av byggnationen kan då påbörjas cirka 2025.

En bättre reseupplevelse

Målet är en centralstation som erbjuder alla resenärer och besökare något mer än en passage. En destination som både uppfyller vardagliga behov och bjuder på överraskningar – som blir en plats med egna besöksvärden. Utvecklingen fyller också ett bokstavligt hål i stadsbilden så att Stockholm City kan länkas samman och ge många nya arbetsplatser och ett mer representativt första intryck av staden.

– Nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station, säger Daniel Markström, regionchef på Jernhusen. Framtidens centralstation ska ha högre komfort och service bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm.

Ett begränsat tidsfönster

Pendeltågstrafiken flyttade till Citybanan sommaren 2017. Flytten av pendeltågstrafiken minskade totala antalet tåg på bangården vilket ger en period då arbeten på bangården är möjliga utan stora trafikstörningar. För att kunna nyttja det tidsfönstret arbetar vi nu tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket i utvecklingen av stationsområdet och den station som ska möta framtidens resande.

 – Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Två nya stationsbyggnader, ett torg och ny arbetsplatser

Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att kunna försörja längre tåg. Den nya stationen fördelas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan och byggs på en överdäckning. Trafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad vilket gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt stadstorg med förbättrad bytespunktsfunktion, cykelparkering m.m., men också en ny levande mötesplats. Vid centralstationsområdet finns det också potential att utveckla nya kontor, handel och service, vilket underlättar för hela regionens pendlare att resa kollektivt till jobbet.

Historia möter framtid i nya centralstationen

Den befintliga stationen kommer fortsätta vara en destination där resande, restauranger, handel och den anrika miljön står i centrum. Exakt hur den befintliga stationen ska integreras med de nya byggnaderna och vad det betyder för resenärsflödet kommer att framgå under detaljplanearbetet.

Vill du läsa mer?

Centrala arbetsplatser skapar tillväxt. Läs mer om hur den kommersiella utvecklingen i Stockholm påverkar antalet jobb och tillväxten i BuroHappolds rapporter.

Ladda ned rapporten om centralstationsområdet

Ladda ned rapporten om Stockholm CBD

dialog.spacescape.se/centralstationsomradet kan du läsa om vad människor tycker om centralstationsområdet i dag och deras tankar och förhoppningar för platsen i framtiden.