Kontakt

Daniel Markström

Regionchef Projektutveckling Stockholm

daniel.markstrom@jernhusen.se

070-740 48 64

Nu skapas framtidens centralstation och mer Stockholm

Stockholms Centralstation och området runt omkring har varit Sveriges största och viktigaste knutpunkt för internationella, nationella, regionala och lokala kommunikationer sedan 1871. Både resandet och Stockholmsregionen växer nu i stadig takt och genom att utveckla stationsfunktionen och platsen kan såväl resandet som stadens och regionens attraktionskraft stärkas. Nu tas nästa steg i arbetet mot en ny detaljplan för området.

Parallella uppdrag inleds 

Området runt centralstationen är Stockholms sista stora centrala utvecklingsområde och hösten 2020 inleds processen för att hitta de  arkitektteam som ska hjälpa oss att forma området. Det första steget är en prekvalificeringsprocess som ska resultera i ett antal team som får ge sina förslag för området i ett parallellt uppdrag. 2021 bedöms de parallella uppdragen vara avslutade och  då tar  samrådsprocessen vid. Detaljplanen förväntas kunna antas tidigast 2024–2025 och delar av byggnationen kan då påbörjas cirka 2026. 

Vi har valt formen parallella uppdrag eftersom uppdragets komplexitet kräver att vi tar in flera olika förslag och  att vi kan  ha en  löpande  dialog mellan byggherre och förslagsställare.   
Hela processen genomförs med stöd av  Sveriges Arkitekter. 

En klimatneutral attraktiv stadsdel är målet 

Utvecklingen av stationsfunktionen och platsen som helhet jliggörs av en överdäckning av spårområdet mellan Vattugatan i söder och Kungsbron i norr. På överdäckningen kan vi skapa  en klimatneutral  stadsdel med  mer grönska,  nya arbetsplatser,  publika  stadsrum, handel, service, kultur  och bostäder.  Här kan  också  centralstationen  växa för att  kunna  möta såväl framtidens kapacitetsbehov som resenärernas krav på ökad komfort, tillgänglighet och service.  

– Nästa generations resenärer och tåg ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station, säger Daniel Markström, regionchef på Jernhusen.  Framtidens centralstation ska ha högre komfort och service bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm. 

Ett samarbetsprojekt med Staden och Trafikverket  

Arbetet med en ny detaljplan för området är ett samarbete mellan Jernhusen, Stockholms stad och Trafikverket. Tillsammans med Trafikverket utreder vi hur bangårdens spår och plattformar kan utvecklas i samspel med en överdäckning – fysiskt, teknisk och tidsmässigtTillsammans med Stockholm stad tittar vi på hur överdäckningen kan utvecklas med fler arbetsplatser, handel, service,  nya publika platser  samt  pröva  cirka 100  bostäder. Totalt kan  cirka  150 000 BTA skapas i samspel med både de byggnader som redan finns på platsen och de riksintressen för kulturmiljö som sätter vissa gränser.  

Ett begränsat tidsfönster

Pendeltågstrafiken flyttade till Citybanan sommaren 2017. Flytten av pendeltågstrafiken minskade det totala antalet tåg på bangården vilket ger en period då arbeten på bangården är möjliga utan stora trafikstörningar. 

 – Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. 

Minimala störningar är målet   

En  överdäckning och  ombyggnation  av  bangården och stationen  måste ske under pågående trafik  där kravet är att tågtrafiken och resenärerna ska påverkas så lite som möjligt. Detta är givetvis en enorm teknisk och logistisk utmaning och många skarpa hjärnor analyserar nu det tekniska genomförandets när, var och hur.  Lösningen är en utbyggnad  i etapper  fullt synkroniserad med tågtrafiken.  

Vill du läsa mer?

Centrala arbetsplatser skapar tillväxt. Läs mer om hur den kommersiella utvecklingen i Stockholm påverkar antalet jobb och tillväxten i BuroHappolds rapporter.

Ladda ned rapporten om centralstationsområdet

Ladda ned rapporten om Stockholm CBD

dialog.spacescape.se/centralstationsomradet kan du läsa om vad människor tycker om centralstationsområdet i dag och deras tankar och förhoppningar för platsen i framtiden.