Till innehåll
Jernhusen

Uppförandekod för leverantörer

Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i alla våra affärer och ställer krav på leverantörer och underleverantörer. Vår uppförandekod gäller samtliga leverantörer till Jernhusen och är giltig från och med 2024-03-05.

1. STÄLLNINGSTAGANDEN

Företag med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande, och främja ett långsiktigt hållbart värdeskapande. I enlighet med Statens ägarpolicy bedriver Jernhusen därför ett aktivt arbete för att bidra till en hållbar utveckling i sin verksamhet, i samarbete med leverantörer, liksom i samhället i stort.

Jernhusen strävar efter att vara en ansvarstagande och pålitlig affärspartner och arbetsgivare. Jernhusen vill skapa långsiktiga affärsrelationer, som bidrar till samhällsnytta och samtidigt ger kundvärde.

Jernhusens hållbarhetsarbete syftar till att göra skillnad för människor och miljö, genom att sträva mot klimatneutralitet, att skapa miljöer som är säkra, sunda och trygga för alla, och samtidigt skapa lönsam tillväxt.

För att kunna uppnå ovanstående arbetar Jernhusen aktivt med att integrera hållbarhet i alla sina affärer och ställer hållbarhetskrav på leverantörer och underleverantörer, så att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Motsvarande hållbarhetskrav ställs även på alla Jernhusens medarbetare.

2. KRAVOMRÅDEN

2.1 Konventioner och lagar ska följas

Leverantören ska säkerställa att de själva och dess underleverantörer:

 • Följer tillämpliga internationella konventioner, i synnerhet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter (UNGPs), FN:s barnkonvention, ILO:s kärnkonventioner, samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag .

 • Följer nationell lagstiftning i samtliga länder där leverantören är verksam, och i förekommande fall, även bindande rättsakter från EU gällande t ex sanktioner mot enskilda stater eller företag.

 • Strävar mot FN:s klimatmål Agenda 2030, och vid var tid gällande mål enligt EU:s taxonomiförordning.

 • Innehar samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser, registreringar, och försäkringar.

Dessa övergripande krav exemplifieras och förtydligas i punkterna 2.2-2.5 nedan.

2.2 Människor ska respekteras

Leverantören och dess underleverantörer, ska inom den egna verksamheten säkerställa att:

 • De mänskliga rättigheterna respekteras, såsom fastslagna i ovan nämnda internationella konventioner.

 • Inget barnarbete eller tvångsarbete förekommer.

 • Diskriminering oavsett grund inte förekommer, samt att mångfald och jämställdhet bejakas.

 • Mobbning, trakasserier, hot, förtryck eller annan kränkande behandling eller bestraffning inte förekommer.

 • Alla verksamma har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 • Alla verksamma ges erforderlig utbildning och skyddsutrustning vid hälsovådliga arbetsmoment.

 • Alla verksamma omfattas av olycksfallsförsäkring,

 • Olycksfall och arbetsskador förebyggs och incidenter följs upp.

2.3 Arbete ska ersättas

Leverantören och dess underleverantörer, med särskilt fokus på tillverkningsländer, ska säkerställa att:

 • Kollektivavtal eller motsvarande som har ingåtts, följs.

 • Anställda åtnjuter full föreningsfrihet och har rätt att utöva sina lagstadgade rättigheter när det gäller att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i organisationer som företräder deras intressen som anställda.

 • Anställda ersätts för sitt arbete med en lön som uppfyller eller överstiger krav på minimilön.

 • Anställda inte har en veckoarbetstid som överstiger den lagliga gränsen.

 • Anställda ersätts skäligt för övertidsarbete.

 • Anställda har ett skriftligt anställningsavtal som är juridiskt bindande och skrivet på ett språk som den anställde förstår.

 • Anställda har rätt till lagstadgad betald semester, veckoledighet, raster samt sjuk- och föräldraledighet.

2.4 Korruption ska motverkas

Leverantören och dess underleverantörer, ska inom den egna verksamheten säkerställa att:

 • Inga mutor erbjuds/ges eller tas emot.

 • Representation och gåvor präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid har ett naturligt samband med affärsrelationen.

 • Jävs- och intressekonflikter undviks.

 • Mekanismer för rapportering och kontroll av oegentligheter finns framtagna.

2.5 Klimat och miljö ska skyddas

Leverantören och dess underleverantörer, ska säkerställa att:

 • Verksamheten har kunskap och kontroll över sin egen klimat- och miljöpåverkan, samt arbetar aktivt med förbättrande klimat- och miljöåtgärder.

 • Verksamheten arbetar med bästa tillgängliga teknik, utifrån målsättning att minimera klimat- och miljöpåverkan.

 • Verksamheten gör hållbara och medvetna val med avseende på material, energi, avfall, och transporter.

 • Varor med miljömärkning prioriteras när sådan finns.

 • Kemikalier hanteras på ett säkert sätt, så att människor och miljö inte skadas.

 • Avfall tas om hand på ett korrekt sätt, så att återvinning och återbruk främjas.

 • Utsläpp till luft, mark och vatten minimeras och resursanvändningen effektiviseras.

 • Miljöbalkens försiktighetsprincip ska tillämpas för att förebygga skada eller annan olägenhet för miljö eller hälsa.

 • Allt virke och träbaserade produkter ska vara lagligt avverkade och lagligt inköpta, med FSC eller PEFC-märkning.

Leverantörer, med fler än fem anställda, ska dessutom:

 • Inneha ett miljöledningssystem upprättat enligt ISO14001 eller motsvarande.

 • När så är relevant för uppdraget, upprätta en uppdragsspecifik miljöplan som visar hur leverantören avser uppfylla tillämpliga klimat- och miljökrav. Miljöplanen ska presenteras för och godkännas av Jernhusen innan uppdraget påbörjas.

3. EFTERLEVNAD OCH UPPFÖLJNING

Leverantören ansvarar för att följa upp att kraven implementeras och efterlevs hos leverantören och dess underleverantörer, exempelvis genom att begära in dokumentation, utföra revisioner och vidta övriga lämpliga åtgärder.

Genom att signera denna uppförandekod, eller det avtal till vilket den är bilagd, intygas att kraven i uppförandekoden efterlevs på ett ansvarsfullt sätt och att inga lagbrott har skett. Genom att acceptera uppförandekoden ger leverantören även sitt medgivande till att Jernhusen får utföra kontroller för att försäkra sig om att uppförandekoden efterlevs.

Om leverantören avviker från villkoren i uppförandekoden och inte skriftligen till Jernhusen förklarat varför så är fallet, eller inom en rimlig tid presenterat en plan för hur bristen ska åtgärdas, kan det bedömas som ett väsentligt avtalsbrott varvid det affärsmässiga samarbetet kan komma att avslutas.

Vid upptäckt av, eller misstanke om, brott mot uppförandekoden kan anmälan också ske anonymt till Jernhusens whistleblowingtjänst.

Uppförandekod för leverantörer

Dokument för utskrift och signering.

Jernhusens uppförandekod för leverantörer (PDF 97 Kb)

Kontakt

Björn Heiling

Chef Inköp

0727-00 30 26