Jernhusen på två minuter

Jernhusen arbetar med fyra typer av fastigheter som tillsammans bidrar till ökat kollektivt resande och fler transporter på järnväg.

Vi bidrar genom att:

  • Ha stationer som kopplar ihop olika trafikslag i effektiva bytespunkter
  • Ha underhållsdepåer i rätt lägen med rätt utrustning som bidrar till att tågen rullar
  • Ha kombiterminaler för enkel omlastning mellan järnväg och väg.
  • Utveckla stationernas närområde så att fler människor trivs där och vill arbeta och bo i kollektivtrafiknära lägen

Stationer

Jernhusen äger 37 stationer av olika storlek, från Malmö Centralstation i söder till Katterjåkk hållplats i norr. Stationerna förvaltas och utvecklas för att vara effektiva bytespunkter där rätt utbud av butiker och service skapar trivsel, trygghet och en enklare vardag. Via dotterbolaget Svenska Reseterminaler AB som utöver våra egna stationer driver vi även väntsalarna i ett hundratal stationer med annan fastighetsägare.

Stationsnära stad

Runt stationerna i främst Stockholm, Göteborg och Malmö äger vi utvecklingsfastigheter. På vissa av dem kan byggrätter skapas som vi antingen säljer eller utvecklar. Genom att åstadkomma liv och rörelse i stationens närhet gör vi baksidor till framsidor och bidrar till en attraktiv kollektivtrafik. 

Depåer

Jernhusen äger 22 underhållsdepåer för både person- och godståg, från Malmö i söder till Luleå i norr. De flesta ligger nära trafikeringen där lättare och återkommande underhåll utförs. Men vi har även depåer för tyngre underhåll. Vi förvaltar och utvecklar våra depåer i nära dialog med våra kunder och tar ansvar för infrastruktur, byggnader och tyngre utrustning. 

Kombiterminaler

Vi har fem kombiterminaler för omlastning av gods i container eller trailer mellan järnväg och landsväg. De är strategiskt placerade längs de svenska godsstråken varav det mellan Malmö och Stockholm Årsta är det största. Vi är ensamma i Sverige om att äga flera kombiterminaler i ett sammanhängande nät. Om tåget står för långväga transporter innebär det färre lastbilar på vägarna, vilket ger lägre koldioxidutsläpp, mindre trängsel och en säkrare trafiksituation.

Korta fakta

  • Jernhusen äger idag cirka 149 fastigheter med ett marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.
  • Våra fastigheter är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, men vi har även en del kontorsfastigheter i stationsnära lägen.
  • Vi är cirka 200 anställda.
  • Vi bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen 2001 köpte vi fastigheter till ett värde av drygt 6 miljarder kronor.
  • Jernhusen är ett aktiebolag som ägs av svenska staten.