Jernhusen på två minuter

Jernhusen arbetar med fyra typer av fastigheter som tillsammans bidrar till ökat kollektivt resande och fler transporter på järnväg.

Vi bidrar genom att:

  • Ha stationer som kopplar ihop olika trafikslag i effektiva bytespunkter
  • Ha underhållsdepåer i rätt lägen med rätt utrustning som bidrar till att tågen rullar
  • Ha godsterminaler för enkel omlastning mellan järnväg och väg.
  • Utveckla stationernas närområde så att fler människor trivs där och vill arbeta och bo i kollektivtrafiknära lägen

Stationer

Stationerna ska vara trevliga och effektiva mötesplatser där resenärerna lätt byter mellan trafikslag. Rätt utbud av butiker och service skapar trivsel, trygghet och en enklare vardag.

Stadsutveckling

Vi utvecklar stationsnära stad i centrala lägen. När fler bor, arbetar och vistas nära våra stationer blir området mer attraktivt och fler ser fördelarna och får möjlighet att resa kollektivt.

Depåer

Ett effektivt järnvägsunderhåll kräver flexibla depåer som ständigt anpassas efter nya behov och ny teknik. Vi utvecklar våra depåer i nära dialog med våra kunder och tar ansvar för infrastruktur, byggnader och tyngre utrustning. 

Kombiterminaler

På Jernhusens kombiterminaler är det enkelt  att flytta gods mellan tåg och lastbil. Om tåget står för de långväga transporterna innebär det färre lastbilar på vägarna vilket ger lägre miljöutsläpp och en säkrare trafiksituation. 

Korta fakta

  • Jernhusen äger idag cirka 152 fastigheter med ett marknadsvärde på 17,9 miljarder kronor.
  • Våra fastigheter är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, men vi har även en del kontorsfastigheter i stationsnära lägen.
  • Vi är cirka 200 anställda.
  • Vi bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen 2001 köpte vi fastigheter till ett värde av drygt 6 miljarder kronor.
  • Jernhusen är ett aktiebolag som ägs av svenska staten.