Jernhusen på två minuter

Våra fastigheter ska bidra till en attraktiv och väl fungerande järnväg som gör att fler väljer att resa kollektivt och frakta varor med tåg.

Vi bidrar genom att:

  • Ha stationer som kopplar ihop olika trafikslag i effektiva bytespunkter
  • Ha underhållsdepåer i rätt lägen med rätt utrustning som bidrar till att tågen rullar
  • Ha godsterminaler för enkel omlastning mellan järnväg och väg.
  • Utveckla stationernas närområde så att fler människor trivs där och vill arbeta och bo i kollektivtrafiknära lägen

Stationer

Stationerna är viktiga för resans helhetsupplevelse. De ska vara trevliga, effektiva bytespunkter där man lätt byter mellan trafikslag. Vi strävar efter att fler ska resa kollektivt och då är rätt utbud av butiker och service på stationen viktigt. Det skapar trivsel, trygghet och en enklare vardag.

Stadsutveckling

När fler bor, arbetar och vistas nära stationen blir området mer attraktivt och fler ser fördelarna med att resa kollektivt. Jernhusen bygger och utvecklar fastigheter på eget markinnehav vid stationerna. Det skapar förutsättningar för tillväxt i både staden och regionen eftersom kontor och bostäder i kommunikationsnära lägen gör att fler väljer att pendla med kollektivtrafik. Det bidrar i sin tur till en mer flexibel arbetsmarknad och bättre miljö.

Depåer

Ett effektivt järnvägsunderhåll kräver flexibla depåer som ständigt anpassas efter nya behov och ny teknik. Vi utvecklar våra depåer i nära dialog med våra kunder och tar ansvar för infrastruktur, byggnader och tyngre utrustning. Med depåer i rätt lägen minskar den tid tågen är ur trafik för underhåll och tomgångskörning undviks. Det ger bättre flöden och gör att tågen kan gå enligt tidtabell.

Kombiterminaler

På Jernhusens kombiterminaler är det enkelt  att flytta gods mellan tåg och lastbil. När tåget står för de långväga transporterna innebär det färre lastbilar på vägarna vilket ger lägre miljöutsläpp och en säkrare trafiksituation. Ett effektivt nätverk av välplacerade kombiterminaler är en förutsättning för en hållbar varuförsörjning i våra växande storstäder.

Korta fakta

  • Jernhusen äger idag cirka 160 fastigheter med ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.
  • Våra fastigheter är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, men vi har även en del kontorsfastigheter i stationsnära lägen.
  • Vi är cirka 200 anställda.
  • Vi bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen 2001 köpte vi fastigheter till ett värde av drygt 6 miljarder kronor.
  • Jernhusen är ett aktiebolag som ägs av svenska staten.