Jernhusen

Personuppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte

Jernhusen respekterar din integritet och skyddar personuppgifter som vi behandlar.

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.

  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat.

  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt.

  • Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part.

Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter som du använder i din yrkesroll, när du besöker våra arrangemang, kommunicerar med oss via e-post eller i andra kontakter med oss. Uppgifterna kan vara ditt namn, arbetsgivare, arbetsgivarens postadress, din e-postadress, jobbtitel och telefon.

Ibland har dina personuppgifter hämtats då har vi bedömt att du kan vara intresserad av specifika arrangemang eller information om vår verksamhet. Källor är till exempel köp av målgrupper på sociala medier (Facebook, Instagram och Linkedin) och sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats.

Hur vi använder data

Vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in för att skicka nyhetsbrev, informera om vår verksamhet och bjuda in till arrangemang. Vi kan för detta ändamål behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer när de utför tjänster åt oss, som till exempel tryckerier, externa eventbyråer eller distributörer.

Dina personuppgifter kommer inte överföras till extern part för andra syften än ovan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte använder vi oss av intresseavvägning som laglig grund enligt Dataskyddsförordningen. Detta för att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson samt informera om vår verksamhet och arrangemang.

Lagring

Vi använder inte information till något annat än vad vi anger och vi ser till att all information lagras säkert. Dina personuppgifter sparas så länge vi bedömer att du kan vara en potentiell intressent för oss att kommunicera med. I huvudsak är detta kopplat till din yrkesroll eller dina offentliga uppdrag. 

Informationssäkerhet

Vi ser till att den insamlade informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering och mot obehöriga personers tillgång. Detta görs genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att de är säkra och skyddade.

Fotografier

Om en person kan identifieras på bilden när vi fotograferar i våra fastigheter för att använda bilderna i marknadsföring, använder vi oss av skriftligt samtycke eller ett modellavtal.

Vid ett evenemang som Jernhusen är arrangör eller medarrangör för, till exempel en invigning av en byggnad, informerar vi skriftligt och muntligt i förväg om att det är frivilligt att acceptera att bilderna används av Jernhusen och hur man kontaktar Jernhusen för att undvika att förekomma på bild.

Dina val och rättigheter