Till innehåll
Jernhusen

Instruktioner gällande trafik- och elsäkerhet

Detta gäller när ni som leverantör till Jernhusen ska utföra arbete som sker inom spårområde eller i närhet av spårområde, och innehåller de krav och förutsättningar som måste uppfyllas för att få göra detta. Med ”i närhet av spårområdet” avses arbeten som bedrivs utanför spårområde (minst 2,2 m från närmaste räls eller 4 m från kontaktledning) men som kan riskera att inkräkta på dessa områden.

Omfattar verksamhet som bedrivs i eller i närheten av spårområde med eller utan kontaktledning.

Denna bilaga och hänvisningar till styrande dokument är gällande när Jernhusen upphandlar arbeten som sker inom spårområdet eller i närhet till spårområdet.

Med ”i närheten av spårområdet” avses arbeten som bedrivs utanför spårområde (minst 2,2 m från närmaste räl eller 4 m från närmast spänningsförande del av kontaktledningsanläggningen) men som kan riskera att inkräkta i dessa områden.

Grundkrav

För att få vistas i spårområdet krävs särskild behörighet. För att få arbeta i spårområde krävs ytterligare behörighet. Entreprenaden och Entreprenörens personal som arbetar i eller i närheten av spårområden måste känna till kraven för dessa behörigheter samt kraven på skyddsformer för att få utföra arbete. Detta för att inte utsätta personalen för risker.

Det är tillåtet att utan särskild behörighet passera spåret på platser särskilt anpassade för spårpassage exempelvis plankorsningar, vägkorsningar och gångfållor, samt på plattformar intill spår. Krävs spårpassage på andra platser krävs egen behörighet Vistelse i spår alternativt att personalen ledsagas av person med sådan behörighet.

Arbeten utanför spårområdet

Om man i ett arbete riskerar att komma in i spårområdet, ska arbetet alltid bedrivas som ett arbete i spår och följa då gällande bestämmelser.

Personal som arbetar enbart utanför spårområdet behöver ha kunskap gällande avgränsningar av arbetsplatsens utformning och restriktioner som regelverket kräver.

Arbeten inom spårområdet

All personal som utför uppdrag i spårområde ska uppfylla de behörighetskrav som ställs av infrastrukturförvaltaren. De dokument som refereras till nedan ska tillämpas vid arbete inom spårområde. Entreprenörens personal ska även inneha kunskap om de lokala förhållanden och rutiner som gäller inom spårområdet på respektive fastighet, t.ex. lokala larmnummer och regler.

Entreprenören lyder under Jernhusens säkerhetsstyrningssystem och ingår i Jernhusens revisionsplan. Jernhusen kan därför komma att utföra säkerhetsbesök där bland annat kontroll av behörigheter och skyddsåtgärder genomförs.

Utförande

Inför arbete

Entreprenör ansvarar för att tillgodogöra sig tillämpliga delar ur styrande dokument. Entreprenören ansvarar även för att Underentreprenör får ta del av styrande dokument.

Personal

Entreprenörens personal inklusive personal hos Underentreprenör ska ha erforderlig kunskap, utbildning och behörighet för sina arbetsuppgifter.

Styrande dokument

Dokumenten innehåller hänvisningar till andra instruktioner som också kan bli aktuella beroende på arbetets art och utformning. Arbeten kan ske i och i närheten av spår på Jernhusens infrastruktur. Arbeten kan ske i närhet av spår på Trafikverkets infrastruktur.

Bilagor 1–5 gäller för Jernhusens infrastruktur och bilagor 6–7 gäller på Trafikverkets infrastruktur.

Bilagor - Jernhusens dokument gällande trafik- och elsäkerhet på Jernhusens infrastruktur:

Senaste versioner finns att via länkarna nedan på Jernhusens webbplats.

1. Trafiksäkerhetsinstruktion
2. Instruktion för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde
3. Allmänna skyddsregler (anläggningsspecifik annars gäller den generella)
4. Instruktion arbete med kontaktledning vid spårområden
5. Instruktioner för externa elinstallationsföretag

Bilagor - Trafikverkets dokument gällande trafiksäkerhet och elsäkerhet på Trafikverkets infrastruktur:

6. TDOK 2016:0289 - Säkerhet vid aktiviteter i spårområde
7. TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Bilagorna 6-7 finns på Trafikverkets webbplats.

Vid frågor är du välkommen att kontakta avtalsansvarig på Jernhusen.

Instruktioner gällande trafik- och elsäkerhet

Dokument i sin helhet för utskrift och signering.

Bilaga - Instruktioner gällande trafik- och elsäkerhet (PDF 107 Kb)

Kontakt

Björn Heiling

Chef Inköp

0727-00 30 26